Act Constitutiv

Cod Etic
Statut

Inscriere
Membri

Evenimente
Sectiuni
CartiContact

 

ACTUL CONSTITUTIV
AL
ASOCIATIEI FORMATORILOR
DIN JURNALISM SI COMUNICARE

LAZAR MIRELA,

SURUGIU ROMINA-GABRIELA,

PRICOPIE REMUS,

CONSTANTINESCU MIRCEA,

BUZURA DANIELA,

DRULA GEORGETA,

PAXAMAN MADALINA,

ROSCA LUMINITA,

RADU RALUCA-NICOLETA,
 
VILCU VALENTIN,

COMAN MIHAI,

COMAN  CRISTINA-DONCA,

PAUS VIORICA,

PAUN MIHAELA,

MOMOC ANTONIO ROBERTO,

BORTUN DUMITRU,

SERBAN ELISABETA,

decid sa infiinteze in Romania o asociatie, in termenii si conditiile stipulate in prezentul Act Constitutiv si in Statutul Asociatiei, tinand seama de prevederile art. 969 C.Civ., ale O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata, precum si ale Decretului nr. 31/1954.

CAPITOLUL 1 DISPOZITII GENERALE

Art.1 Denumirea Asociatiei va fi ASOCIATIA FORMATORILOR DIN JURNALISM SI COMUNICARE, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 51024/29.03.2007 eliberata de catre Ministerul Justitiei – Directia pentru Relatii cu Publicul si Evidenta ONG.

Art.2  Sediul Asociatiei este situat in Bucuresti, str Carol Davila nr 1, etaj 2, apt 3, sect 5,. Acest sediu poate fi mutat in orice alt loc din Romania, in baza hotararii Consiliului Director.  Asociatia poate deschide filiale in Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale, cu respectarea legislatiei in vigoare in Romania.

Art.3 Asociatia se constituie pe perioada nelimitata si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.

Art.4 Asociatia este persoana juridica de drept privat romana, fara scop patrimonial si isi conduce activitatea in conformitate cu prezentul Act Constitutiv, cu Statutul Asociatiei, cu O.G. 29/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata, precum si cu legislatia in vigoare in Romania.

Art.5 Asociatia se bazeaza pe principiile constitutionale ale pluralismului si libertatii de asociere.

Art.6 Asociatia este o organizatie democratica si independenta fata de orice autoritati publice locale sau centrale, partide politice, sindicate, organizatii non-guvernamentale, fundatii, culte religioase, institutii de invatamant, precum si fata de orice alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat romane sau straine, dar isi rezerva dreptul de a intretine cu acestea relatii de colaborare, precum si dreptul de a exprima punctele de vedere ale membrilor sai fata de orice chestiune de interes public.

Art.7  Din Asociatie pot face parte

 1. cadre didactice din invatamantul universitar si pre-universitar care desfasoara activitati de formare si de cercetare in domeniile jurnalismului, comunicarii, relatiilor publice si publicitatii;

 2. jurnalisti, specialisti in relatii publice si publicitate, alti angajati in domeniile comunicarii institutionale care desfasoara activitati de formare si de cercetare in domeniile jurnalismului, comunicarii, relatiilor publice si publicitatii;

 3. cercetatori care desfasoara activitati de formare si de cercetare in domeniile jurnalismului, comunicarii, relatiilor publice si publicitatii

 indiferent de sex, nationalitate, apartenta politica  sau  credinta  religioasa.

Art.8 Toti membrii Asociatiei sunt egali in ceea ce priveste drepturile si obligatiile lor fata de Asociatie.

Art. 9  Membrii Asociatiei sunt datori sa respecte Actul Constitutiv, Statutul si hotararile legale si statutare ale Adunarii Generale si ale Consiliului Director, precum si sa achite cotizatia stabilita prin hotarare a Adunarii Generale.

CAPITOLUL 2 SCOPUL, OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE ASOCIATIEI

Art.10 Asociatia isi desfasoara activitatea in scopul apararii drepturilor si intereselor profesionale, sociale si culturale ale membrilor sai, precum si al promovarii si protejarii statutului profesional al acestora, in conformitate cu standardele internationale in domeniu.

Art.11 In vederea indeplinirii scopului sau, Asociatia isi propune urmatoarele obiective:

 1. imbunatatirea calitatii procesului de formare a specialistilor din jurnalism si comunicare prin implementarea standardelor nationale si internationale de calitate in formarea specialistilor din domeniile jurnalismului, comunicarii, relatiilor publice si publicitatii;

 2. realizarea unui dialog permanent si colegial intre mediul educational, mediul profesional, mediul de cercetare si societatea civila;

 3. investigarea stiintifica a fenomenelor specifice comunicarii de masa, a implementarii noilor tehnici de comunicare, a relatiilor dintre viata economica, sociala si politica si universul jurnalismului, relatiilor publice si publicitatii;

 4. promovarea performantelor academice, de cercetare, profesionale ale cadrelor didactice si studentilor, pe plan national si international ;

Art.12 Pentru realizarea obiectivelor sale Asociatia desfasoara urmatoarele activitati concrete:

 1. activitati de consultare cu formatorii din tara si de peste hotare, cu organizatiile de profil si cu reprezentantii profesiei, cu referire la structura curiculara, programele analitice si tehnicile pedagogice adecvate pentru cresterea calitatii formarii in domeniile jurnalismului, comunicarii, relatiilor publice si publicitatii;

 2. activitati de cercetare stiintifica de specialitate desfasurate atat individual cat si in colaborare cu asociatii sau institutii de invatamant de profil din tara sau din strainatate;

 3. activitati de formare continua pentru adulti prin intermediul organizarii de cursuri de specialitate, precum si a unor stagii de perfectionare profesionala, atat in tara cat si instrainatate ;

 4. activitati de colectare de fonduri pentru facultatile si asociatiile de profil ;

 5. initierea, sprijinirea si organizarea activitatilor stiintifice de profil (cercuri stiintifice, simpozioane, sesiuni  de  comunicari  stiintifice,  conferinte si congrese nationale si internationale, etc.);

 6. editare si publicare de periodice, materiale informative, brosuri, carti  si alte lucrari de specialitate;

g) infiintarea si intretinerea unei banci de date, a unor centre de documentare, precum si a unei biblioteci proprii;

 1. acordarea de burse de studii, documentare sau cercetare;

 2. organizarea de concursuri profesionale cu premii si atribuirea de premii membrilor Asociatiei pentru contributii deosebite in activitatea profesionala, de cercetare sau in activitatea desfasurata pentru realizarea obiectivelor Asociatiei;

 3. promovarea colaborarii cu asociatii si institutii de profil de din tara si din strainatate;

 4. orice alte activitati aflate in concordanta cu scopurile si obiectivele Asociatiei.

CAPITOLUL 3 RESURSELE PATRIMONIALE

Art.13 Patrimoniul initial al Asociatiei este format dintr-un activ patrimonial in valoare de 760 RON, fiind varsat integral de catre membrii-fondatori, in numerar, la data constituirii Asociatiei, in contul acesteia, deschis la o banca din Romania.

Art.14 Membrii-fondatori au participat in parti egale la constituirea patrimoniului initial al Asociatiei, respectiv cu cate 40 RON fiecare.

Art.15 Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare, pe numele Asociatiei si va fi folosit pentru realizarea scopurilor si obiectivelor acesteia.

Art.16  Patrimoniul initial al Asociatiei se completeaza cu venituri provenite din contributiile membrilor, cotizatii si taxe de inscriere, sponsorizari, donatii, legate si alte acte cu titlu gratuit, dividende, prestarea de servicii cu plata, subventii, dobanzi bancare, precum si alte contributii in bani sau/si in natura, de la persoane fizice si/sau juridice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.17  Valoarea taxei de inscriere in Asociatie si a cotizatiei, precum si modalitatea concreta de plata a cotizatiei (lunar, trimestrial sau anual) se stabilesc de catre Adunarea Generala, in conformitate cu prevederile Statutului.

CAPITOLUL 4 ORGANIZAREA ASOCIATIEI

Art.18  Organul de conducere al Asociatiei este Adunarea Generala, formata, la infiintare, din membrii fondatori.

Art.19  Punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale va fi asigurata de Consiliul Director.

Art.20 La infiintarea Asociatiei, Consiliul Director va avea urmatoarea componenta:

COMAN MIHAIPresedinte;
PRICOPIE REMUS Vicepresedinte;
RADU RALUCA-NICOLETA - Secretar

Art.21 Consiliul Director va avea cel putin 3 membri. Numarul membrilor Consiliului Director va fi intotdeauna impar. Consiliul Director poate fi alcatuit si din persoane care nu detin calitatea de membru al Asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa. Membrii Consiliului Director se aleg de Adunarea Generala.

Art.22  Adunarea Generala poate alege un cenzor sau o comisie de cenzori. 

Art.23 Daca numarul membrilor Asociatiei  este mai mare de 15, Adunarea Generala este obligata sa aleaga un cenzor. Acesta poate fi si o persoana care nu este membru al Asociatiei.

Art.24 La constituirea Asociatiei se numeste in functia de cenzor, Serban Elisabeta.

Art.25 Atributiile, organizarea, functionarea si modalitatea de alegere a organelor de conducere, administrare si control ale Asociatiei sunt prevazute in Statut. Adunarea Generala poate sa adopte si un Regulament Intern de Organizare si Functionare in care sa prevada in mod amanuntit atributiile, organizarea, functionarea si modalitatea de alegere a organelor de conducere, administrare si control ale Asociatiei.

CAPITOLUL 5 DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art.26  Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se vor desfasura potrivit procedurii prevazute in Statut, cu respectarea procedurii prevazuta de O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata, precum si a oricaror alte dispozitii legale aplicabile.

Art.27  In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice, ci vor intra in patrimoniul Universitatii din Bucuresti si vor fi utilizate pentru procesul de formare a studentilor in cadrul Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul Universitatii din Bucuresti.

CAPITOLUL 6 DISPOZITII FINALE

Art.28 Asociatia are cont bancar, stampila si insemne proprii. Emblema Asociatiei va fi aprobata prin hotarare a Adunarii Generale.

Art.29 Asocierea cu alte organizatii sau afilierea la federatii si confederatii romane sau straine sunt hotarate de Adunarea Generala. Adunarea Generala poate delega in mod expres aceasta atributie Consiliului Director.

Art.30  Litigiile aparute intre Asociatie si membrii sai sau intre Asociatie si alte persoane fizice sau juridice vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi supuse spre solutionare instantelor competente potrivit legislatiei in vigoare.

Art.31 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu Statutul Asociatiei, cu O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, completata si modificata, precum si cu orice alte dispozitii legale in vigoare.

Art.32  Modificarea sau completarea prezentului Act Constitutiv se vor face in forma scrisa, prin hotarare a Adunarii Generale, cu indeplinirea tuturor conditiilor de fond si de forma impuse de Statut si de legislatia aplicabila.

Noi, membri fondatori ai Asociatiei Formatorilor din Jurnalism si Comunicare, imputernicim pe RADU RALUCA NICOLETA, in calitate de reprezentant autorizat, pentru ca aceasta sa desfasoare, in numele si pe seama noastra, intreaga procedura prevazuta de lege pentru inscrierea Asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor si a dobandirii personalitatii juridice de catre Asociatie.

Fara limitare, reprezentantul nostru autorizat ne va reprezenta in fata Judecatoriei Sectorului 5 - Bucuresti, a notarilor publici, a avocatilor, precum si a oricaror alte persoane de drept public sau de drept privat competente,  va indeplini orice activitati care sunt necesare in conformitate cu legistatia romana, va plati orice taxe, va semna orice  cereri si formulare, precum si orice acte modificatoare ale Actului Constitutiv si ale Statutului – impuse de instanta judecatoreasca competenta,  semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Prezentul act constitutiv a fost intocmit si tehnoredactat  in Bucuresti, la sediul Cabinetului de Avocat “Rosca Andrei”.

Semnat la Bucuresti, astazi, data atestarii, in 9 (noua) exemplare originale, in limba romana, 8 (opt) exemplare originale fiind eliberate partilor.

BORTUN DUMITRU                                                                      
BUZURA DANIELA                                                                      
COMAN  CRISTINA-DONCA                                                                      
COMAN  MIHAI                                                                      
CONSTANTINESCU MIRCEA                                                                      
DRULA GEORGETA                                                                      
GANEA LIANA ROXANA                                                                      
LAZAR MIRELA                                                                      
MOMOC ANTONIO ROBERTO                                                                      
PAUN MIHAELA                                                                      
PAUS VIORICA                                                                      
PAXAMAN MADALINA                                                                      
PLACINTA DRAGOS GHEORGHE                                                                      
PRICOPIE REMUS                                                                      
RADU RALUCA-NICOLETA                                                                      
ROSCA LUMINITA                                                                      
SERBAN ELISABETA                                                                      
SURUGIU ROMINA-GABRIELA                                                                      
VILCU VALENTIN